Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.3.2018. Viimeisin muutos 20.3.2018.

Rekisterinpitäjä
Seppo-Juhani Oy/ matkatoimisto SjoyTravel
Toivontie 2 ,16730 Kutajärvi, Hollola

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Arja Savolainen , sjoy,arja@gmail.com
+358 40 523 3838

Rekisterin nimi
Matkatoimisto Sjoy Travelin asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot.
Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen
asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli
osoitetiedot, puhelinnumero sähköpostiosoite

Pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot kuten matkakohde, matkapäivät,
varauspäivä, hotellitiedot, laivatiedot, lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja
alennusperusteet,  varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut,

asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus
mahdollinen passin numero
asiakkaan yksilöivä tunnistenumero

Kaikilta asiakkailta ei kysytä kaikkea tietoa, vaan ainostaan se tieto, joka on valmismatkan
toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla välttämätöntä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, postin osoitetietojen
päivityspalvelu sopimuksista, asiakastapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän
pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä
henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään
EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun
tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja säilytetään fyysisessä digitaali muodossa ja
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan
henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia
myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Tietosuojaoikeudet

Henkilötietolain (523/1999) mukaiset oikeutesi rekisteröitynä ovat:

Iformointi tietojen käsittelystä

Asiakkaalla on oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä, mihin
säännönmukaisesti luovutamme tietojasi, sekä tiedot sinun oikeuksien käyttämiseksi
asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Aasiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja
säilytetään, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasia saada
tietää, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriimme on talletettu.  Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä . Rekisteröidyllä on oikeus kieltää meitä käsittelemästä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
varten.

Matkatoimisto SoyTravel pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys
ostetun valmismatkan toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa,
kun asiakas on palannut valmismatkalta tai perunut voimassaolevan varauksen.

Otathan yhteyttä rekisterinpitäjään (Seppo-Juhani Oy/Matkatoimisto SjoyTravel) halutessasi
käyttää oikeuksia henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Matkatoimisto Sjoy Travel
Toivontie 2, 16730 Kutajärvi Hollola
+358 405060 330, matkat@sjoy.fi